Statut

 

Statut Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu

Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone podczas XIX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w roku 2010.

 

PRZEPISY OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, w skrócie WTK, zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwem.

§2.

1. Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.

§3.

1. Towarzystwo ma prawo powoływania kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
2. Koła Towarzystwa, o których mowa w ust.1, mogą również posiadać osobowość prawną.

§4.

Towarzystwo ma prawo używania znaczka, odznaki i pieczęci.

§5.

Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§6.

Celem działania Towarzystwa jest:

- rozwijanie świadomości obywatelskiej i regionalnej w nawiązaniu do dziedzictwa i współczesnej kultury Wielkopolski,
- poszerzanie udziału obywateli w życiu publicznym, w tym kulturalnym,
- wspieranie edukacji kulturalnej jako podstawy rozwoju życiowego, zawodowego i edukacyjnego,
- promowanie Wielkopolan i Wielkopolski, w tym zwłaszcza jej kultury, w kraju i za granicą,
- upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i poszukiwanie w tym kontekście nowych szans kultury Wielkopolski,
- rozwój kontaktów i współpracy ze społeczeństwami regionów Europy oraz udział w dialogu międzykulturowym,
- wspieranie rozwoju społecznego ruchu kulturalnego oraz inicjatyw obywatelskich na rzecz kultury, rozwijanie współpracy i standardów działania na tym polu,
- reprezentowanie członków Towarzystwa wobec sektora publicznego i innych środowisk.

§7.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

- skupianie wokół idei Towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,
- prowadzenie badań i sondaży dotyczących aktywności społeczno-kulturalnej oraz gromadzenie i upowszechnianie danych w tym zakresie,
- inicjowanie, opracowywanie i realizację projektów służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych i obywatelskich,
- organizowanie konkursów, konferencji, spotkań, dyskusji oraz innych imprez społeczno-kulturalnych,
- kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społeczno-kulturalnego,
- działania w zakresie edukacji kulturalnej na rzecz wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia w przemysłach kultury,
- prowadzenie Ośrodka Regionalizmu Wielkopolskiego, zespołów problemowych, klubów oraz kół,
- organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa i konsultacji oraz praktyk i staży w zakresie celów statutowych Towarzystwa,
- gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności członków Towarzystwa, zwłaszcza w skali ponadlokalnej,
- prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Towarzystwo i jego członków a także opinii osób publicznych w sprawach interesujących Towarzystwo,
- prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej, w tym wydawanie „Przeglądu Wielkopolski”,
- współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą oraz przedstawicielami nauki,
- współpracę z ogniwami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
- udział w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania,
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Towarzystwa,
- prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

- członków zwyczajnych
- członków wspierających
- członków honorowych

Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, stowarzyszenie, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury Wielkopolski. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Jest on zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§9.

Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.
W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa, deklarującemu przystąpienie przysługuje odwołanie do Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej.
Godność członka honorowego nadaje Wielkopolska Konferencja Kulturalna.

§10.

Ustanie przynależności do Towarzystwa następuje na skutek:

- wystąpienia
- skreślenia z listy
- wykluczenia
- śmierci albo utraty zdolności do działań prawnych przez osobę fizyczną
- rozwiązania albo likwidacji stowarzyszenia, instytucji, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej

§11.

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Towarzystwa.

§12.

1. Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Towarzystwa ze składkami członkowskimi ponad dwa lata.

2. Członkowie wspierający ulegają skreśleniu w razie braku przejawów działalności przez okres co najmniej trzech lat.

§13.

1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje, gdy dopuścił się on czynu niezgodnego z powszechnie przyjmowanymi zasadami współżycia lub działa na szkodę Towarzystwa.

2. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego może nastąpić także orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego po przeprowadzeniu rozprawy w tej sprawie. W tym przypadku nie podejmuje się uchwały wskazanej w ust.2.

§14.

1. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków na podstawie par.11 albo wykluczony z Towarzystwa na podstawie par.12 może odwołać się od uchwały w tej sprawie albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej.

2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Wielkopolską Konferencję Kulturalną, członek Towarzystwa skreślony z listy członków albo wykluczony z Towarzystwa jest zawieszony w uprawnieniach członka.

§15.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

- uczestniczenia w Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej,
- wybierania i wyboru do władz Towarzystwa,
- przedkładania wniosków w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
- korzystania z lokali i innych urządzeń Towarzystwa,
- uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
- uzyskiwania wydawnictw Towarzystwa,
- noszenie odznaki i znaczka Towarzystwa.

2. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień określonych w ust.1 określa Zarząd.

§16.

1. Członkowie wspierający mają prawo do:

- delegowania swoich przedstawicieli na Wielkopolską Konferencję Kulturalną,
- delegowania swoich przedstawicieli do Rady WTK
- zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
- korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa,
- pomocy merytorycznej i organizacyjno - finansowej w swojej własnej działalności,
- uzyskiwania wydawnictw Towarzystwa.

2. Sposób korzystania z uprawnień określonych w ust.1 określa Zarząd.

§17.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

- realizowania celów statutowych Towarzystwa poprzez aktywny udział w jego pracach oraz troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa,
- przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
- propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
- przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki w swojej działalności zawodowej i społecznej,
- regularne opłacanie składek członkowskich.

§18.

Członkowie wspierający mają obowiązek:

- twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolan,
- wspierania celów statutowych Towarzystwa i propagowania jego dorobku,
- regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

 

WŁADZE TOWARZYSTWA

§19.

1. Władzami Towarzystwa są:

a. Wielkopolska Konferencja Kulturalna (WKK),
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

2. Władze Towarzystwa określone w ust.1 litery b-d wybierane są przez Wielkopolską Komisję Kulturalną, zgodnie z przyjętym przez nią trybem wyborów, na okres trzech lat.

 

Wielkopolska Konferencja Kulturalna

§20.

1. Wielkopolska Konferencja Kulturalna stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.

2. Wielkopolska Konferencja Kulturalna:

a. wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński,
b. nadaje godność członka honorowego,
c. uchwala program prac Towarzystwa na kolejną kadencję,
d. wysłuchuje sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
e. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f. uchwala zmiany w Statucie,
g. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, w tym także odwołania od uchwał w sprawach przyjęcia, skreślenia i wykluczenia z Towarzystwa,
h. rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z wykluczeniem z Towarzystwa,
i. ustala wysokość składek członkowskich,
j. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.

§21.

1. W WKK biorą udział biorą członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz delegaci członków wspierających.

2. Uprawnienia delegatów członków wspierających są takie same jak jak uprawnienia członków zwyczajnych, w szczególności mogą oni wybierać i być wybierani do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Członkowie zwyczajni, którzy do dnia obrad WKK nie uregulowali zaległych składek członkowskich, nie posiadają prawa głosowania.

4. Uchwały WKK są prawomocne, jeżeli uczestniczy w niej przynajmniej 50% uprawnionych do udziału z głosem decydującym w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§22.

WKK zwoływana jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§23.

WKK w trybie zwyczajnym zwoływana jest raz na trzy lata, zwłaszcza dla przeprowadzenia działań o charakterze programowym oraz sprawozdawczo - wyborczym.

§24.

1. Zarząd zwołuje WKK w trybie zwyczajnym i określa jednocześnie ilość i zasady wyboru delegatów przez poszczególnych członków wspierających.

2. Delegaci członków wspierających wybierani są na okres do zwołania następnej WKK w trybie zwyczajnym.

§25.

1. WKK w trybie nadzwyczajnym zwoływane są przez Zarząd w okresach pomiędzy upływem kadencji:

a. z własnej inicjatywy Zarządu,
b. na wniosek Rady WTK,
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. na wniosek 1/10 liczby członków.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać WKK w trybie nadzwyczajnym w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wymienionego w ust.1 litery b-d.

3. WKK zwołana w trybie nadzwyczajnym załatwia tylko sprawy, dla których została zwołana, chyba, że sama postanowi inaczej.

 

Zarząd Towarzystwa

§26.

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym WKK a zarazem naczelną władzą Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami WKK.

2. Zarząd kieruje bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie ze Statutem, programem działania i innymi uchwałami WKK.

3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b. uchwalanie szczegółowego planu prac Towarzystwa oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
c. Zarząd sporządza roczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
d. Zarząd sporządza i ogłasza sprawozdania finansowe stosownie do przepisów o rachunkowości.
e. administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
f. zwoływanie WKK, ustalanie porządku obrad oraz określanie liczby i zasad wyboru delegatów członków wspierających,
g. sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, szczegółowego planu pracy oraz budżetu i przedkładanie ich WKK,
h. powoływanie i rozwiązywanie kół, klubów, sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
i. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
j. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz,
k. określanie zasad korzystania z niektórych uprawnień członkowskich,
l. przyznawanie stypendiów fundowanych przez Towarzystwo,
m. przyjmowanie i zwalnianie dyrektora Biura Towarzystwa i głównego księgowego.

§27.

1. Zarząd składa się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza. skarbnika oraz do 11 członków.

2. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie wybierane są w głosowaniu tajnym na pierwszym jego posiedzeniu, które winno być zwołane najpóźniej 14 dni po posiedzeniu WKK. Prezes wybierany jest przez Zarząd.

§28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

§29.

1. Bieżącą pracą Towarzystwa Zarząd kieruje przy pomocy Biura, na czele którego stoi Dyrektor.

2. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

§30.

Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie.

§31.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrola działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa a także kół, zespołów, klubów i komisji problemowych,
- kontrola działalności finansowej i gospodarczej co najmniej raz w roku,
- występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności organizacyjnej Towarzystwa,
- występowanie do WKK o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- występowanie z wnioskami o zwołanie WKK w trybie nadzwyczajnym,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach WKK.

§32.

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Towarzystwa, jego władz i komórek organizacyjnych, zwłaszcza zaś posiada prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Towarzystwa a także prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji.

§33.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

a. Członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

Sąd Koleżeński

§34.

Sąd koleżeński rozpatruje i rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa w toku działalności Towarzystwa oraz rozpatruje sprawy związane z naruszeniem powszechnie przyjętych zasad etyki i Statutu przez członków Towarzystwa.

§35.

Sprawy wymienione w pkt.33 rozpatrywane są przez Sąd koleżeński w składzie 3 osób na rozprawach.

§36.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób.

2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

Postanowienia wspólne

§37.

1. W trakcie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński dokonują uzupełnień w swoich składach w drodze dokooptowania. Uzupełnienia te nie mogą przekroczyć 1/4 składu Zarządu wybranego przez WKK, natomiast w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą przekraczać 1/2 ich składów wybranych przez WKK.

2. Do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej §33.2 stosuje się odpowiednio.

§38.

Posiedzenia wszystkich władz Towarzystwa są ważne jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa osób uprawnionych do głosowania na danym posiedzeniu.

§39.

1. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesa odbywa się w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym odbywają się także konstytuowanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz kooptacja do tych władz w trakcie trwania kadencji.

3. Władze Towarzystwa mogą uchwalić głosowanie tajne w innych sprawach. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

RADA WTK

§40.

1. Rada WTK stanowi organ doradczy i konsultacyjny Towarzystwa.

2. Rada WTK składa się z członków Zarządu oraz przedstawicieli członków wspierających i kół.

3. Członkowie wspierający i koła mają prawo wyznaczania po jednym przedstawicielu.

4. Do zadań Rady należy:

a. konsultowanie wszelkich spraw należących do zakresu działalności Towarzystwa,
b. wyrażanie opinii członków wspierających i kół w sprawach realizacji programu Towarzystwa,
c. wysłuchiwanie rocznych sprawozdań Zarządu,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie WKK w trybie nadzwyczajnym.

5. Kadencja Rady trwa w okresie pomiędzy kolejnymi WKK.

6. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Prezes WTK zwołuje pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji, na którym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

7. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

KOŁA, TOWARZYSTWA

§41.

1. Koło (klub, sekcja) jest dobrowolną formą organizacyjną Towarzystwa, działa w oparciu o jego statut i jest powoływane uchwałą Zarządu WTK.

2. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych.

3. Władzami koła są zebranie członków Koła i Zarząd Koła.

4. Podstawą działalności Koła jest uchwalony przez nie regulamin wewnętrzny i plan pracy.

 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

§42.

1. Majątek Towarzystwa powstaje z:

a. składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich,
b. dotacji i subwencji,
c. darów i innych zapisów,
d. dochodów własnych z imprez, wydawnictw itp. oraz zadań zleconych,
e. własnej działalności gospodarczej,
f. innych źródeł z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Towarzystwo nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§43.

1. Dochody Towarzystwa przeznaczone są na rozwijanie jego statutowej działalności oraz inne cele użyteczności kulturalnej.

2. Towarzystwo

a. nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b. nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

c. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

§44.

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje łącznie Prezes i Skarbnik, względnie osoby przez nie upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Zarząd.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§45.

Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes, względnie Wiceprezes i Sekretarz. Pisma dotyczące spraw finansowych podpisuje dodatkowo Skarbnik.

§46.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§47.

W przypadku rozwiązania Towarzystwa, Wielkopolska Konferencja Kulturalna zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powoła Komisję Likwidacyjną.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31