Informacje dla autorów PW

Wszystkich Autorów zachęcamy do zapoznania się z celami oraz założeniami kwartalnika sformułowanymi w tekscie "Nasz program". (e-pw.pl/page.php/1/0/show/106)

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty dotychczas niepublikowane, wzbogacające wiedzę o Wielkopolsce, pomocne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi emocjonalnych z regionem i Polską, ukazujące przykłady działań ku pożytkowi wspólnemu. Pod uwagę bierze wartość merytoryczną, komunikatywność oraz walory czytelnicze tekstu.

Redakcja prosi o przesyłanie materiałów proponowanych do publikacji w postaci elektronicznej (preferowany MS Word), na adres: redakcja@wtk.poznan.pl.

Tekst prosimy przesłać wraz z wypełnioną KARTĄ AUTORA (zob. wzór niżej).

Prosimy o przestrzeganie poniższych wymogów formalnych:

Objętość – odpowiednio:

 • artykuły problemowe: nie więcej niż 36 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 20 stron maszynopisu znormalizowanego),
 • relacje, komunikaty, informacje: nie więcej niż 12 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 5 stron maszynopisu),
 • listy do redakcji: nie więcej niż 6 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 3 stron maszynopisu),
 • ogłoszenia, zapowiedzi przedsięwzięć: nie więcej niż 1 tys. znaków łącznie ze spacjami (ok. 0,5 strony).

 

Struktura tekstu

W lewym górnym narożniku imię i nazwisko autora.

Tytuł tekstu na środku, czcionką pogrubioną.

Pod tytułem prosimy o podanie słów-kluczy (od 5 do 10).

Tekst powinien być przygotowany wg schematu: wprowadzenie, kolejne części opatrzone śródtytułami, podsumowanie.

 

Karta autora

W KARCIE AUTORA prosimy zamieścić krótką notę z podstawowymi informacjami o autorze, jak przykładowo: wykształcenie, specjalność, wykonywany zawód, zainteresowania. Przykład: Jan Kowalski, mgr, historyk i regionalista. Kustosz w Muzeum Regionalnym w Pcimiu Dolnym. Zajmuje się historią Pcimia i okolic, autor licznych publikacji z zakresu historii i kultury regionu (wzór I).

W przypadku artykułu problemowego prosimy o zamieszczenie w KARCIE AUTORA również tytułu w wersji angielskiej oraz streszczenia w języku angielskim, objętość 500-1500 znaków łącznie ze spacjami (wzór II).

 

Przypisy dolne:

 • Artykuł w czasopiśmie: Z. Kłodnicki, Polski Atlas Etnograficzny – historia, stan obecny i perspektywy, „Lud” 2001, t. 85, s. 239-275.
 • Rozdział w pracy zbiorowej: M. Witaszek-Samborska, Składnia [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa‒Poznań 1997, s. 47-48.
 • Książka: A.A. Krysiński, Jak należy mówić i pisać po polsku, Warszawa 1920, s. 4.

 

Stosujemy również zapisy:

 • Op. cit., np. J. Łoś, op. cit, s. 236.
 • Ibidem.

W przypadku braku przypisów prosimy o sporządzenie oddzielnej bibliografii wg powyższych wytycznych, podając maksymalnie 10 pozycji.

 

Materiał ilustracyjny:

Do tekstu prosimy załączyć materiał ilustracyjny (maksymalnie 5 pozycji); redakcja zastrzega sobie dokonanie ostatecznego ich wyboru.

Proponowane przez autora ilustracje powinny być ponumerowane. Spis ilustracji prosimy zamieścić pod tekstem artykułu. Spis powinien zawierać: numer, tytuł ilustracji, imię i nazwisko jej autora, rok powstania ilustracji, np.:

 • il. 1. Widok na miasto. Fot. M. Kowalski, 2010
 • il. 2. Mapa powiatu gnieźnieńskiego z 1940 roku, ze zbiorów prywatnych autora
 • il. 3. Strój ludowy z okolic Krobi, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Lesznie

W przypadku korzystania z fotografii cudzego autorstwa (przedruków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych) wymagana jest zgoda właściciela (wydawcy) lub posiadacza praw autorskich. Załatwienie formalności leży po stronie autora.

Ilustracje w postaci elektronicznej JPG, o rozdzielczości 300 dpi, prosimy przysyłać jako załączniki poczty elektronicznej ponumerowane zgodnie z numeracją przyjętą w spisie ilustracji.

 

Inne uwagi

Po wpłynięciu tekstu autor otrzyma potwierdzenie od sekretarza redakcji.

O skierowaniu tekstu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne zbierające się raz na kwartał.

Wszystkie teksty zostają poddane wewnętrznym recenzjom merytorycznym, a następnie zostają skierowane do korekty językowej i stylistycznej.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmian w tekstach, a także publikowania tekstów we fragmentach lub całości w Internetowym Przeglądzie Wielkopolskim.

Napisanie i zgoda na publikację tekstu odbywa się w ramach pracy wolontariackiej / społecznej.

 

UWAGA

Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst ten nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

 

KARTA AUTORA  wzór I

Imię i nazwisko

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres elektroniczny

 

Telefon

 

Tytuł tekstu w j. polskim

 

Słowa klucze

 

Nota o autorze (do 300 znaków)

 

Ilość załączników (np. zdjęć)

 

Data wpłynięcia*

 

* wypełnia sekretarz Redakcji

 

KARTA AUTORA wzór II

Imię i nazwisko

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres elektroniczny

 

Telefon

 

Tytuł tekstu w j. polskim

 

Słowa klucze

 

Tytuł tekstu w j. angielskim

 

Streszczenie w j. angielskim (do 600 znaków; wyjątkowo może być po polsku)

 

Nota o autorze (do 300 znaków)

 

Ilość załączników (np. zdjęć)

 

Data wpłynięcia*

 

* wypełnia sekretarz Redakcji • Logotyp

  Logotyp "Przeglądu Wielkopolskiego"