Słownik Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o historii ojczystej poprzez zbieranie informacji, opracowywanie oraz publikowanie biogramów uczestników pierwszego po latach niewoli polskiego Sejmu, który zebrał się w Poznaniu 3-5 grudnia roku 1918.
Punktem wyjścia jest spis delegatów opublikowany w "Dzienniku Polskiego Sejmu Dzielnicowego" wydanym przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu w roku 1918. W 1998 roku ukazał się reprint tego wydawnictwa (nakład wyczerpany,  fotokopie można pobrać w postaci sześciu plików pdf).

Wybrane biogramy są publikowane w "Przeglądzie Wielkopolskim" oraz jego wersji internetowej.

Proponowany układ hasła:

  1. Nazwisko oraz imię, daty dzienne i miejsca - urodzin oraz śmierci, podstawowe dane o rodzicach i rodzeństwie, ewentualnie również o dalszej rodzinie.
  2. Ewentualne sprostowania pisowni oraz nazewnictwa (obecne brzmienie), występującego w Liście delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, "Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego", Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, 1918.
  3. Przebieg nauki szkolnej, nazwy ukończonych szkół oraz uzyskanych tytułów naukowych i zawodowych.
  4. Opis życia zawodowego oraz działalności publicznej przed oraz po roku 1918.
  5. Informacje o najbliższej rodzinie.
  6. Miejsce pochówku, formy upamiętnienia, zachowane pamiątki, archiwalia, itp.
  7. Spis wykorzystanych lub dostępnych źródeł zgodny z PN-ISO 690:2002 1 lub z PN-ISO 690-2:1999 2.
  8. Krotka nota o autorze hasła.

Redakcja prosi o przesyłanie materiałów w postaci elektronicznej. Teksty - MS Word; ilustracje tif lub jpg, 300 dpi jako załączniki poczty elektronicznej. Objętość tekstu do 20 tys znaków łącznie ze spacjami na adres redakcji.

Przesłane do redakcji materiały prosimy opatrzyć uwagą: W przypadku publikacji przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu rezygnuję z honorarium autorskiego.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmian w tekstach, także już w Słowniku opublikowanych. W przypadku wprowadzenia zmian uznanych przez redakcję za istotne, nazwisko osoby, która te zmiany zaproponowała, zostanie uwidocznione jako nazwisko współautora hasła.

Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst ten nie był uprzednio zamówiony. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Uwaga. Materiały pozyskiwane przez WTK w ramach tego projektu będą sukcesywnie udostępniane Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, które planuje na rok 2019 wydanie słownika delegatów w formie ksiażkowej. 


1 PN-ISO 690:2002, Dokumentacja -- Przypisy bibliograficzne -- Zawartość, forma i struktura. Polski Komitet Normalizacyjny. 2002.

2 PN-ISO 690-2:1999, Informacja i dokumentacja -- Przypisy bibliograficzne -- Dokumenty elektroniczne i ich części. Polski Komitet Normalizacyjny. 1999.