Jak opracowywać dzieje miast?

                Wydział Historyczny i Centrum Instytut Wielkopolski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona i poddana pod dyskusję nowa i dostosowana do obecnych potrzeb koncepcja opracowywania dziejów miast. 
Od wielu lat toczą się w kręgach naukowych w Europie i w Polsce, nie tylko w wielkich centrach akademickich, ale także w mniejszych, regionalnych i lokalnych ośrodkach intensywne dyskusje wokół potrzeby nowego spojrzenia na szeroko rozumiany regionalizm oraz związane z nim badania naukowe. W nowatorskiej koncepcji „regionalizmu otwartego”, dzieje poszczególnych mniejszych obszarów, ziem, powiatów, gmin, miast, czy wsi jawią się w nowej perspektywie jako element większej całości, cząstek wzajemnie się warunkujących i uzupełniających. Dostrzeżenie w przeszłości determinantów rozwoju poszczególnych miejscowości pozwala lepiej rozumieć teraźniejszość i kreować przyszłość.
Wiedza o przeszłości pozwala nie tylko promować miasto na zewnątrz, ale też służyć kształtowaniu tożsamości „małej ojczyzny”, budzić indywidualną i zbiorową identyfikację z nią wśród mieszkańców, skuteczniej prowadzić historyczną edukację w szkołach, wyzwalać oddolne inicjatywy społeczne, a dzięki temu także uczyć „małego, codziennego patriotyzmu”, postaw obywatelskich, przejawiających się w codziennym obchodzeniu się z własnym otoczeniem, miastem, ulicą itd.
 Spośród miast województwa wielkopolskiego wiele posiada monografie swych dziejów już mocno przestarzałe, przesycone szczegółową faktografią, trudne w lekturze, nie rozbudzające zainteresowań historycznych wśród mieszkańców, w niewielkim stopniu przydatne do edukacji regionalnej w szkołach. Niemała też grupa miast nie posiada w ogóle monografii swych dziejów , niezbędnych do upowszechniania i utrwalania zainteresowania „małą ojczyzną”, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Pod względem dobrych monografii dziejów miast Wielkopolskę wyprzedzają inne regiony, w tym zwłaszcza Pomorze i Śląsk.
 Przedstawicielom instytucji samorządowych, towarzystw kulturalnych, wydawnictw, muzeów i innych zainteresowanych instytucji zostaną przedstawione nowe propozycje opracowania dziejów miasta. Na spotkaniu o godz. 12.30 w dniu 15 grudnia 2016 r. w Collegium Historicum przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu, z udziałem także redaktorów, autorów i współautorów wydanych dotąd dziejów miast, można też będzie wyrazić oczekiwania społeczności lokalnych odnośnie tego rodzaju opracowań, omówić możliwości ich realizacji itd.   
Zaprosili:
Dyrektor Centrum Instytut Wielkopolski Prof. dr hab. Witold Molik oraz Dziekan Wydziału  Historycznego UAM Prof. dr hab. Kazimierz Ilski

Zgłoszenia do 10 grudnia 2016 na adres (także mailowy)
Dr hab. Jerzy Kołacki
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Ul. Umultowska 89D
60-613 Poznań
Tel: 61/8291486
Email: kolkol@amu.edu.pl     

  • Collegium Historicum UAM

    Collegium Historicum UAM


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31