Sejmik Regionalistów Wielkopolskich

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zaprasza na Sejmik Regionalistów Wielkopolskich połączony z pierwszym w kadencji 2016 – 2019 zebraniem Rady WTK.
Rada jest organem doradczym i konsultacyjnym Towarzystwa, składa się z członków Zarządu oraz przedstawicieli zainteresowanych regionalnych stowarzyszeń kultury. Jej uprawnienia określa Statut WTK.
Sejmik odbędzie się w Poznaniu, w sobotę 10 czerwca 2017. w godz. 11:00 – 14:00 w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 84).                  

Program:
10.30 -11.00 Recepcja

11.00 – Zwiedzanie Muzeum, w tym wystawy „Ignacy Moś to był ktoś” – w 100 rocznicę urodzin. Oprowadzenie specjalne: kierownik Muzeum Anna Surzyńska-Błaszak.

12.30 – Otwarte posiedzenie Rady WTK, w tym: wybór Przewodniczącego Rady, informacja o sprawozdaniu Zarządu WTK za rok 2016, wymiana informacji i dyskusja o zamierzeniach Towarzystw na lata 2017-2018, w tym na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (e-mailem lub pocztą tradycyjną) do dnia 5 czerwca 2017 (wpływ do biura). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon). Stowarzyszenia może być reprezentowane przez dowolną liczbę osób, spośród których prosimy wskazać jedną jako przedstawiciela w Radzie WTK. Udział w Sejmiku jest bezpłatny. Wszystkich uczestników prosimy o zgłoszenie się w recepcji Sejmiku w celu odnotowania swojej obecności. Będzie tam można nabyć kwartalnik „Przegląd Wielkopolski”, w tym numery z tekstami o Ignacym Mosiu, WKK w Dobrzycy, Związkach Henryka Sienkiewicza z Wielkopolską oraz Dniu Wielkopolski 2016. Udział w Sejmiku oraz zwiedzanie Muzeum są bezpłatne.

Przy okazji Zarząd WTK uprzejmie przypomina i prosi o dokonywanie wpłat składek rocznych WTK, które wynoszą: 25 zł (członkowie zwyczajni) oraz 100 zł (członkowie wspierający). Wszystkim, którzy już takiej opłaty dokonali, serdecznie dziękujemy.

Więcej informacji: www.wtk.poznan.pl.    
Adres do wysyłek elektronicznych: biuro@wtk.poznan.pl
Tel. 514 012 395 (dyżury biura: wtorek, środa i piątek: 12.00-17.00)
Z a p r a s z a m y !