Program Towarzystwa

Program prac WTK na lata 2017-2019. Materiał roboczy
 
WTK jest organizacją pożytku publicznego, zrzesza osoby oraz instytucje, w tym lokalne i regionalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Zgodnie ze Statutem WTK osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym, natomiast osoba prawna, w tym stowarzyszenie - członkiem wspierającym.
Rozwijanie patriotyzmu lokalnego oraz inicjatyw obywatelskich na rzecz kultury regionalnej i narodowej, współpraca i kształtowanie standardów działania na tym polu a także reprezentowanie członków Towarzystwa wobec sektora publicznego i innych środowisk należą do głównych zadań Towarzystwa w latach 2016-2019.
 
WTK realizuje swoje cele statutowe oraz wskazane wyżej zadania porzez:
- prowadzenie Ośrodka Regionalizmu Wielkopolskiego, zespołów problemowych, klubów oraz kół;
- organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa i konsultacji oraz praktyk i staży w zakresie celów statutowych Towarzystwa;
- gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności, zwłaszcza w skali ponadlokalnej, członków Towarzystwa;
- prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Towarzystwo i jego członków a także opinii osób publicznych w sprawach interesujących Towarzystwo;
- prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej, w tym wydawanie „Przeglądu Wielkopolskiego”;
- współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą oraz przedstawicielami nauki;
- współpracę z ogniwami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami naukowymi.
 
Stowarzyszeniom regionalnym WTK zapewnia prawo do:
- delegowania swoich przedstawicieli na Wielkopolską Konferencję Kulturalną;
- delegowania swoich przedstawicieli do Rady WTK;
- zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa;
- korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa;
- pomocy merytorycznej i organizacyjno-finansowej w ich własnej działalności;
- uzyskiwania wydawnictw Towarzystwa.
 
WTK oczekuje od stowarzyszeń regionalnych będących jego członkami wspierającymi:
- twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolan;
- wspierania realizacji celów statutowych Towarzystwa i propagowania jego dorobku;
- regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.
Przynależność do WTK w charakterze członka wspierającego nie narusza w niczym samorządności i autonomii zrzeszonych stowarzyszeń. Każde z nich działa na podstawie własnego Statutu i decyzji swoich własnych władz.
Każde ze stowarzyszeń wspierających WTK jest reprezentowane w Radzie WTK, która stanowi organ doradczy i konsultacyjny Towarzystwa.
Skład oraz kompetencje Rady WTK określa Statut.
Do głównych projektów realizowanych przez WTK we współpracy z zainteresowanymi stowarzyszeniami regionalnymi oraz instytucjami samorządowymi należą: Dni Wielkopolski, Nagroda Główna WTK, Przegląd Wielkopolski oraz Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego.
 
Dni Wielkopolski odbywają się w I dekadzie grudnia pod hasłem "Tu zaczyna się Polska". Celem projektu jest wskazywanie na rolę Wielkopolski w dziejach Polski oraz kształtowaniu jej teraźniejszości i przyszłości a także wskazywanie na kulturę oraz inicjatywy obywatelskie wyróżniające Wielkopolskę wśród innych regionów kraju i świata.
W ramach Dni Wielkopolski proponowane są przykładowe formy uczestnictwa stowarzyszeń oraz instytucji:
- zorganizowanie festiwalu, przeglądu, konkursu, wystawy, konferencji lub warsztatów ukazujących kulturę Wielkopolski lub sylwetki zasłużonych Wielkopolan,
- uczestnictwo w przedsięwzięciach WTK w rocznicę Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3 - 5 grudnia 1918, w tym złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową Sejmu, Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich oraz uroczystości ogłoszenia Nominacji i wręczenia Nagrody Głównej WTK.
Na podstawie zgłoszeń, przyjmowanych do 20 listopada każdego roku, Zarząd WTK opracowuje zbiorczy program Dni publikowany następnie w "Przeglądzie Wielkopolskim oraz w Internecie.
W związku z nadchodzącą 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodami kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w tym jego stulecia, WTK czynnie w nich uczestniczy oraz zabiega o uwzględnianie tematyki Polskiego Sejmu Dzielnicowego jako zwieńczenia cywilnego i obywatelskiego nurtu działalności niepodległościowej Wielkopolan.
 
Nagroda Główna promuje zasłużone dla kultury Wielkopolski osoby oraz instytucje i ma charakter honorowy.
Formą wyróżnienia są dyplomy wręczane wszystkim nominowanym oraz statuetka Pegaz Wielkopolski, którą otrzymuje każdorazowo tylko jeden laureat.
Uroczyste ogłoszenie Nominacji oraz wręczenie Nagrody odbywa się podczas Dni Wielkopolski w I dekadzie grudnia.
Kandydatury wraz z uzasadnieniem są przyjmowane  w terminie do 30 października każdego roku i mogą je zgłaszać władze oraz członkowie organizacji pozarządowych, w tym regionalnych stowarzyszeń kultury, instytucje samorządowe a także wszyscy zainteresowani. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski złożone w latach poprzednich nie są rozpatrywane, jeśli nie zostały zgłoszone ponownie.
Każde zgłoszenie powinno być dokonane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej wg wzoru ustalonego przez Zarząd.
 
Przegląd Wielkopolski jest kwartalnikiem adresowanym do szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia i wyboru.
Do jego zadań należą: upowszechnianie wiedzy o Wielkopolsce, w tym jej historii i kulturze; integrowanie regionu oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców; umacnianie tożsamości regionu oraz podtrzymywanie zainteresowania kulturą.
Jego sprzedaż oraz prenumeratę prowadzi Biuro WTK a także zainteresowane regionalne stowarzyszenia kultury.
Redakcja jest otwarta na propozycje publikacji artykułów problemowych, relacji, komunikatów oraz informacji, listów do redakcji a także ogłoszeń i zapowiedzi przedsięwzięć.
Wspólnie z zainteresowanymi stowarzyszeniami lub samorządami może wydawać numery monograficzne poświęcone poszczególnym subregionom, powiatom, miastom lub gminom.
 
Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego jest prowadzony przez WTK wespół z Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Jego celem jest wspieranie oraz promocja regionalizmu wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury.
Ośrodek gromadzi wydawnictwa oraz informacje o działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów oraz organizuje na ich potrzeby wymianę doświadczeń, szkolenia i poradnictwo.
Koordynuje działalność wydawniczą i prasową WTK, w tym wydawanie „Przeglądu Wielkopolskiego” oraz prowadzenie portalu internetowego.
Z usług Ośrodka mogą korzystać stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK.