Informacje dla autorów PW

(Tekst dostępny również niżej - do pobrania)

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty dotychczas niepublikowane, wzbogacające wiedzę o Wielkopolsce, pomocne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi emocjonalnych z regionem i Polską, ukazujące przykłady działań ku pożytkowi wspólnemu. Pod uwagę bierze wartość merytoryczną, komunikatywność oraz walory czytelnicze tekstu.

Redakcja prosi o przesyłanie materiałów proponowanych do publikacji w postaci elektronicznej (preferowany MS Word), na adres: redakcja@wtk.poznan.pl.

Tekst prosimy przesłać wraz z wypełnioną KARTĄ AUTORA (wzór niżej; jeszcze niżej także plik do pobrania)..

Prosimy o przestrzeganie poniższych wymogów formalnych:

Objętość – odpowiednio:

 • artykuły problemowe: nie więcej niż 25 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • relacje, komunikaty, informacje: nie więcej niż 10 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • listy do redakcji: nie więcej niż 5 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • ogłoszenia, zapowiedzi przedsięwzięć: nie więcej niż 1 tys. znaków łącznie ze spacjami.

Struktura tekstu

 • W lewym górnym narożniku imię i nazwisko autora.
 • Tytuł tekstu na środku, czcionką pogrubioną.
 • Pod tytułem prosimy o podanie słów-kluczy (do 5 ).
 • Tekst powinien być przygotowany wg schematu: wprowadzenie, kolejne części opatrzone śródtytułami, podsumowanie.

Karta autora

 • W KARCIE AUTORA prosimy zamieścić krótką notę z podstawowymi informacjami o autorze, jak przykładowo: wykształcenie, specjalność, wykonywany zawód, zainteresowania. Przykład: Jan Kowalski, mgr, historyk i regionalista. Kustosz w Muzeum Regionalnym w Pcimiu Dolnym. Zajmuje się historią Pcimia i okolic, autor licznych publikacji z zakresu historii i kultury regionu (wzór I).

Przypisy dolne:

 • Artykuł w czasopiśmie: Z. Kłodnicki, Polski Atlas Etnograficzny – historia, stan obecny i perspektywy, „Lud” 2001, t. 85, s. 239-275.
 • Rozdział w pracy zbiorowej: M. Witaszek-Samborska, Składnia [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa‒Poznań 1997, s. 47-48.
 • Książka: A.A. Krysiński, Jak należy mówić i pisać po polsku, Warszawa 1920, s. 4.

Stosujemy również zapisy:

 • dz.cyt.; np. J. Łoś, dz. cyt. s. 236.
 • tamże; tenże

W przypadku braku przypisów prosimy o sporządzenie oddzielnej bibliografii wg powyższych wytycznych, podając maksymalnie 10 pozycji.

Materiał ilustracyjny:

 • Do tekstu prosimy załączyć materiał ilustracyjny (maksymalnie 5 pozycji).
 • Proponowane ilustracje prosimy przesyłać w postaci elektronicznej, jako ponumerowane pliki JPG, o rozdzielczości min. 300 dpi 
 • W tekscie artykułu można zaznaczyć proponowane miejsce ich umieszczenia przy użyciu numerów plików poszczególnych ilustracji. 
 • Spis ilustracji prosimy zamieścić bezpośrednio pod tekstem artykułu lub dołączyć jako osobny plik tekstowy.
 • Spis powinien zawierać: numer zgodny z numerem pliku graficznego, tytuł ilustracji, imię i nazwisko jej autora, rok powstania ilustracji, np.: il. 1. Widok na miasto. Fot. M. Kowalski, 2010; il. 2. Mapa powiatu gnieźnieńskiego z 1940 roku, ze zbiorów prywatnych autora; il. 3. Strój ludowy z okolic Krobi, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Lesznie
 • W przypadku korzystania z fotografii cudzego autorstwa (przedruków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych) wymagana jest zgoda właściciela (wydawcy) lub posiadacza praw autorskich. Załatwienie formalności leży po stronie autora.
 • Redakcja zastrzega sobie dokonanie wyboru ilustracji.

Inne uwagi

 • Po wpłynięciu tekstu autor otrzyma potwierdzenie od sekretarza redakcji.
 • O skierowaniu tekstu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne zbierające się raz na kwartał.
 • Wszystkie teksty zostają poddane wewnętrznym recenzjom merytorycznym, a następnie zostają skierowane do korekty językowej i stylistycznej.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmian w tekstach, a także publikowania tekstów we fragmentach lub całości w Internetowym Przeglądzie Wielkopolskim.
 • Napisanie i zgoda na publikację tekstu odbywa się w ramach pracy wolontariackiej / społecznej.
 • Autorów zachęcamy do zapoznania się z tekstem "Nasz program". (e-pw.pl/page.php/1/0/show/106)

Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst ten nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

 

KARTA AUTORA  wzór 

 

Imię i nazwisko

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres elektroniczny

 

Telefon

 

Tytuł tekstu 

 

Słowa klucze

 

Nota o autorze (do 200 znaków)

 

Liczba załączników tekst + ilustracje)

 

Data wpływu do redakcji  (wypełnia sekretarz Redakcji):

 

 

-   Oświadczam, że napisanie i zgoda na publikację tekstu w "Przeglądzie Wielkopolskim" jest z mojej strony wykonaniem pracy wolontariackiej / społecznej na rzecz Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.

-   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydawniczego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

-   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WTK w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80-82/ Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. Informacje nie będą udostępniane innym podmiotom. 

-   Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie tekstów i ilustracji dla celów promocyjnych.

-   Oświadczam, że dokonałam/em wszelkich starań, by przesłane teksty i ilustracje nie uraziły dobrego imienia osób trzecich.

 

Data …………………………………………………….. Podpis ……………………………………………….. • Logotyp

  Logotyp "Przeglądu Wielkopolskiego"


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31