Sprawozdanie WTK za rok 2020

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne działa od 1962 roku, jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000103054). Misją WTK jest rozwijanie świadomości oraz aktywności regionalnej w nawiązaniu do dziedzictwa i współczesnej kultury Wielkopolski jako jednego z najbardziej czytelnych regionów historycznych w Eropie. Zrzesza osoby i instytucje oraz lokalne i regionalne stowarzyszenia kulturalne. Inicjuje oraz realizuje projekty społeczno-kulturalne w nawiązywaniu do dziedzictwa, wartości i potencjału kultury z całej Wielkopolski. Jest ośrodkiem ich współpracy ze środowiskami akademickimi, twórcami oraz instytucjami kultury, regionalistami i samorządowcami. Należy do współzałożycieli i aktywnych uczestników ogólnopolskiego związku stowarzyszeń Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Europejskiej Organizacji Kultur Narodowych i Regionalnych z siedzibą w Strasburgu. WTK swoje zadania realizuje poprzez:
 • promocję inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz rozwoju kultury w Wielkopolsce,
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Wielkopolski w przeszłości i obecnie, 
 • integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych przez Wielkopolskę do dorobku ogólnokrajowego,
 • promocje aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury,
 • reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce wobec władz państwowych i samorządowych.
I. ZARZĄD WTK
W okresie sprawozdawczym Zarząd WTK działał  w następującym składzie:
Jerzy Babiak (Poznań) – prezes, Norbert Kulpa (Puszczykowo), Maria Martyńska (Wągrowiec) - wiceprezesi, Aleksandra Kowalska (Koło) – sekretarz, Kazimierz Krawiarz (Kórnik) – skarbnik, Kinga Babicz (Wągrowiec), Hieronim Dymalski (Poznań), Grzegorz Mokrzycki (Koło), Mariusz Polarczyk (Poznań).
Rok 2020 zdominowany był przez pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. Wprowadzone zostały ograniczenia, które dotknęł sfery życia zarówno prywatnego jak i zawodowego, w tym także regionalistycznego. Ze względów bezpieczeństwa zostały zawieszone w siedzibie Towarzystwa zebrania. Z członkami Zarządu utrzymywany był kontakt telefoniczny oraz mailowy. W ubiegłym roku odbyło się jedno posiedzenie w dniu 23 września w formie hybrydowej (tradycyjnie głosowały cztery osoby, zdalnie pięć osób). W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zarząd podjął pięć uchwał o następującej wadze i treści: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok;  przeznaczenia wpływu finansowego z podatku 1% za rok podatkowy 2018 i 2019; przyjęcia (dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa) 26 członków, w tym 24 zwyczajnych i 2 wspierających, pochodzących głównie z aglomeracji poznańskiej. Prace Zarządu koncentrowały się wokół następujących działań: regionalizmu w kulturze Wielkopolski, Nagrody Głównej WTK, współpracy z instytucjami kultury i nauki, samorządami terytorialnymi, podmiotami gospodarczymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami. Rozpoczęto przygotowania do obchodów 60-lecia WTK, które przypadają w 2022 r.
W roku sprawozdawczym siedziba WTK dzięki staraniom Prezesa prof. Jerzego Babiaka została wyremontowana. Pomieszczenie zostało pomalowane, odnowione, wymieniono stare meble. WTK nie poniosło żadnych kosztów związanych z modernizacją pomieszczeń.
 
II. OŚRODEK REGIONALIZMU WIELKOPOLSKIEGO
Prowadzony jest w pomieszczeniach Centrum Kultury „Zamek”. Zadaniem Ośrodka jest  wspieranie rozwoju, promocja oraz dokumentowanie inicjatyw kulturalnych.  Ośrodek realizował projekty kulturalne; gromadził i udostępniał informacje o działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów. Koordynował  działalność wydawniczą i prasową WTK, w tym wydawanie Przeglądu Wielkopolskiego oraz prowadził portal internetowy www.e-pw.pl. Z usług Ośrodka korzystały stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK. Ośrodek współpracował z samorządem terytorialnym, instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz ośrodkami regionalizmu w kraju. Administrował obsługę organizacyjno - techniczną Zarządu poprzez pełnienie roli Biura WTK, które prowadził p. Sławomir Maćkowiak. Biuro czynne jest: wtorek, środa, piątek, w godzinach od 12:00 do 17:00; tel. 514 012 395;  e-mail: biuro@wtk.poznan.pl 
 
III. NAGRODA GŁÓWNA WTK
Nagroda Główna jest przyznawana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu za zasługi dla kultury Wielkopolski od 1970 roku. Nominacje oraz Nagroda mają charakter honorowy. Formą wyróżnienia są dyplomy wręczane wszystkim nominowanym oraz statuetka Pegaz Wielkopolski. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja. W ubiegłym roku kandydatury wraz z uzasadnieniem należało zgłaszać do 31 października. Do Kapituły wpłynęło 20 wniosków: w kategorii indywidualnej cztery wnioski zostały zgłoszone przez samorządy, jeden przez instytucje kultury i dwa przez stowarzyszenia regionalne. W kategorii zbiorowej osiem wniosków przesłały samorządy, jeden instytucja kultury, trzy stowarzyszenia regionalne i jeden osoba fizyczna.
Ogłoszenie nominacji i wręczenie Nagrody odbywało się tradycyjnie w grudniu, podczas  Dni Wielkopolski, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną decyzja Kapituły zostanie ogłoszona  w I półroczu 2021 r.
 
IV. WSPÓŁPRACA WTK Z REGIONALNYMI STOWARZYSZENIAMI KULTURY WIELKOPOLSKI
W informacyjno-adresowej bazie danych dostępnej poprzez serwis internetowy WTK znajdują się adresy regionalnych stowarzyszeń kultury działających  w Wielkopolsce.
Propozycje programowe WTK kierowane były do wybieranych każdorazowo przez Zarząd około 80 stowarzyszeń oraz ogłaszane na stronie internetowej Towarzystwa. Jednocześnie stowarzyszenia zamieszczały na stronie internetowej WTK  informacje o swoich zamierzeniach i zrealizowanych przedsięwzięciach. Należały do nich m.in.:
 • Spotkanie Pokoleń Potomków Powstania Wielkopolskiego (11.02.2020r., Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej);
 • 75 rocznica zakończenia bitwy o Poznań – sesja popularnonaukowa (22.02.2020 r., Historyczny Klub Dyskusyjny Książki);
 • Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć – konferencja  (27-28 lutego  2020 r., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk); 
 • W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego - wernisaż (7 marca 2020 r., Brama Poznania);
 • Dąbie – miasto wielu kultur – konferencja (12-13 września 2020 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu);
 • XIII Dni Lwowa w Poznaniu - Piknik Lwowski  (13 września 2020 r., Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich);
 • Zbigniew Bednarowicz. In memoriam - wystawa (16.09-3.10.2020 r., Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną);
 • Praca organiczna: osoby, miejsca, procesy - konferencja on-line (13-14 października 2020 r., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk);
 • 65 lat działalności Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego – konferencja popularnonaukowa (17.10.2020 r., PTH);
 • 153. rocznica urodzin i 83. rocznica śmierci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego – uroczystości w Lusowie (23.10.2020 r., Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego),
 • Dziedzictwo Wielkopolski – sesja naukowa on-line (9.12.2020 r., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).
V. PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI
„Przegląd Wielkopolski” jest kwartalnikiem adresowanym do szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia i wyboru. Do jego zadań należą: upowszechnianie wiedzy o Wielkopolsce, w tym jej historii i kulturze, integrowanie regionu oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców, umacnianie tożsamości regionu oraz podtrzymywanie zainteresowania kulturą. 
W roku 2020 opracowano i wydano numery, poświęcone takim tematom jak: turystyka kulturowa w Wielkopolsce (numer 1); młodzież w kulturze i życiu społecznym  Wielkopolski, dot. przede wszystkim osób urodzonych po roku 1989 (numer 2); ekorozwój a rozwój zrównoważony na przykładzie Puszczykowa (numer 3); studencki Poznań 1945-1968 (numer 4).   
Na stronie internetowej WTK funkcjonował Internetowy Przegląd Wielkopolski, który informował o zawartości kolejnych numerów PW oraz dostarczał aktualnych informacji o bieżących wiadomościach regionalnych stowarzyszeń. Stanowił elektroniczne uzupełnienie kwartalnika wydawanego w formie papierowej.  Archiwalne numery czasopisma dostępne są również  w wersji on-line.  Stronę prowadzi społecznie redaktor naczelny PW p. Stanisław Słopień.   
     
VI. INNE PROJEKTY I WYDARZENIA
Ważnym projektem WTK jest tworzenie Słownika Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii ojczystej poprzez zbieranie informacji, opracowywanie oraz publikowanie biogramów uczestników pierwszego po latach niewoli polskiego Sejmu, który zebrał się w Poznaniu 3-5 grudnia roku 1918. Punktem wyjścia jest spis delegatów opublikowany w "Dzienniku Polskiego Sejmu Dzielnicowego" wydanym przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu w roku 1918. Spis delegatów znaleźć można również pod http://www.wtk.poznan.pl/sd/lista.aspx Jest to baza danych, w której nazwiska pogrupowano według regionów a w ich obrębie – według powiatów  i miejscowości. 
W maju 2018 r. PTPN opublikował nową edycję "Dziennika"  pomocną przy pracy nad uzupełnieniami oraz poprawkami na liście delegatów, zbieraniu o nich informacji biograficznych i tworzeniu Słownika delegatów.
WTK swoją działalność promuje na prowadzonym portalu społecznościowym – facebooku  - https://www.facebook.com/wielkopolskie.kulturalne, który prowadzi w formie wolontariatu Katarzyna Zagłoba, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
 
Pożegnania:
Stefan Krawczyk – członek - założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, wieloletni skarbnik tej organizacji, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu przyznał mu statuetkę Wielkopolskiego Pegaza (2002), a z okazji 50-lecia powołania Towarzystwa zaliczył go do grona osób zasłużonych dla kultury Wielkopolski (2012). Stefan Krawczyk jest autorem wielu publikacji, które ukazywały się na łamach "Notatek Dobrzyckich". Napisał też obszerne monografie wsi - Sośnicy oraz Fabianowa. "Przegląd Wielkopolski" opublikował w roku 2013 (nr 4) fragmenty jego "Wspomnień ze wsi Sośnica".
Wiesław Porzycki - były redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” a także przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Wisła - Odra oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego   w latach 1979 – 1981, w latach 1981 - 1986 członek Zarządu. 
Tadeusz Krokos - pedagog, historyk, dziennikarz, regionalista, społecznik, działacz kultury.        W latach 2004-2007 pełnił funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego    w Poznaniu, od 2008 do 2017 roku - przewodniczącego Rady WTK, w latach 2011-2016 był członkiem Rady Programowej "Przeglądu Wielkopolskiego". W latach 2006-2010 należał do Prezydium Rady Krajowej Ruchu Towarzystw Regionalnych RP. Z jego inicjatywy powstało Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, które przejęło organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, którego również był inicjatorem.  Najpierw był wiceprezesem, następnie prezesem a od 2008 roku honorowym członkiem tego stowarzyszenia.  Opublikował kilkaset artykułów tematycznie związanych z dziejami  i współczesnością Kalisza na łamach takich czasopism jak: „Kalisia Nowa”, „Ziemia Kaliska”, „Głos Wielkopolski”, „Rocznik Kaliski”, „Przegląd Wielkopolski”.

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. Marzec 2021.
Sprawozdanie finansowe - do pobrania niżej...
.