XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna

XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna odbyła się w Dobrzycy
 
Wielkopolska Konferencja Kulturalna jest zgromadzeniem zwoływanym przez Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. Zgodnie ze Statutem WTK odbywa się co trzy lata, jest najwyższą władzą Towarzystwa, wysłuchuje sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, wybiera jego nowe władze oraz uchwala program prac Towarzystwa na kolejną kadencję.
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją Konferencja składa się każdorazowo z dwóch części. W części merytorycznej przeprowadzana jest debata dotycząca wybranej przez Zarząd problematyki istotnej dla kultury w Wielkopolsce, a w części statutowej realizowane są funkcje władcze Konferencji. W podejmowaniu uchwał i w wyborach z głosem decydującym uczestniczą na równych prawach członkowie rzeczywiści WTK (osoby fizyczne) oraz delegaci członków wspierających (stowarzyszeń).
Uczestnikami Konferencji, obok członków Towarzystwa, są również eksperci i inne osoby zainteresowane tematyką debaty, w tym zwłaszcza przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń kultury, władz samorządowych oraz instytucji kultury i oświaty. Przedmiot debaty jest ogłaszany na kilka miesięcy przed Konferencją, a jej przebieg oraz wnioski stanowią podstawę programu prac Towarzystwa na kolejne trzy lata.
 
XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna odbyła się 3 i 4 czerwca 2016 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wybór miejsca był odpowiedzią Zarządu WTK na zaproszenie dyrektora Muzeum, Wiesława Kaczmarka, skierowane do wielkopolskich regionalistów podczas spotkania 9 czerwca 2015 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, poświęconego realizacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 
Siedzibą Muzeum Ziemiaństwa jest Zespół Pałacowo-Parkowy z pałacem oraz pawilonami na ponad 10-hektarowym obszarze, z ponad 30 pomnikami przyrody, nazywany „wielkopolskimi Łazienkami”. Dyrekcja, pracownicy oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej stworzyli uczestnikom Konferencji znakomite warunki obrad i pobytu, okazali też im niezwykłą gościnność. Regionaliści z całej Wielkopolski z wielkim zainteresowaniem zwiedzili Muzeum, podziwiali park oraz zapoznali się z dorobkiem działającego od roku 1989 TMZD, a także wydawnictwami Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego zaprezentowanymi na okolicznościowej wystawie.
 
Przybyłych na Konferencję powitali: starosta pleszewski Maciej Wasielewski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pleszewskiego Zenon Lisiak, zastępca burmistrza Pleszewa Arkadiusz Ptak, zastępca burmistrza Dobrzycy Ewa Wasielewska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej Kazimierz Balcer.
XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna odbywała się pod hasłem „Tu zaczęła się Polska” i zarówno w debacie, jak i w części statutowej mówiono o doświadczeniach i zamierzeniach wielkopolskich stowarzyszeń regionalnych w nawiązaniu do 1050-lecia chrztu Polski, Roku Henryka Sienkiewicza, Roku Feliksa Nowowiejskiego i 100. rocznicy urodzin Eugeniusza Paukszty.
 
Na dorobek Konferencji złożyły się starannie przygotowane referaty, które wygłosili:
- dr Andrzej Szymański, prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego – Chrzest Mieszka I i pierwsze podziały Wielkopolski;
- Janusz Lewandowski, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne – Związki Henryka Sienkiewicza i jego twórczości z Wielkopolską;
- Joanna Wałkowska, Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM – Projekty rewitalizacji zagrożonych wielkopolskich zabytków;
- dr hab. Dominik Paukszta, syn pisarza – Znany i nieznany Eugeniusz Paukszta.
 
Dyskusja oraz komunikaty dotyczyły dokonań i projektów realizowanych przez poszczególne stowarzyszenia, współpracy pomiędzy nimi, a także relacji: stowarzyszenia – samorządy lokalne oraz media. Wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich obecnych na Konferencji stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Kalisza, Towarzystwa Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego, Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą, Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Kalisz, Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej i Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.
 
Uczestnicy Konferencji zaakceptowali przedstawiony przez ustępujący Zarząd Program prac WTK na lata 2017-2019. Materiał roboczy oraz zobowiązali nowy Zarząd do jego uszczegółowienia oraz konkretyzacji. (Materiał ten jest dostępny na stronie internetowej http://e-pw.pl/page.php/1/0/show/107)[1].
 
XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna wybrała nowe władze WTK:
 
Zarząd: Grażyna Dziedziak (Kalisz), Małgorzata Korfini-Stachnik (Września), Aleksandra Kowalska (Koło), Kazimierz Krawiarz (Kórnik), Włodzimierz Królikowski (Kalisz), Grzegorz Mokrzycki (Koło), Leszek Praczyk (Wiry k. Poznania), Stanisław Słopień (Poznań), Mirosław Wieloch (Komorniki).
 
Komisja Rewizyjna: Bogdan Czerwiński (Komorniki), Zbigniew Jaśkiewicz (Poznań), Maria Jędrzejczak-Przyłucka (Sulmierzyce), Marek Makieła (Poznań), Teresa Palacz (Poznań).
 
Sąd Koleżeński: Kazimierz Balcer (Dobrzyca), Jerzy Naskręt (Śrem), Tomasz Nuszkiewicz (Koło), Sławomir Maćkowiak (Luboń), Andrzej Szymański (Pleszew).


[1]  Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego powołał Zespół do opracowania projektu programu działania WTK na lata 2017-2019.
Zespół prosi członków władz WTK oraz prezesów stowarzyszeń regionalnych w całej Wielkopolsce o podjęcie tego tematu podczas zebrań w miarę możności w I kwartale roku 2017.
Sformułowane w czasie tych spotkań opinie, wnioski, a także ewentualne propozycje wspólnych działań pozwolą na głębszą analizę potrzeb i oczekiwań oraz pomogą w wypracowaniu konkretnego i realnego programu działania WTK na najbliższe lata.
Jeśli Państwo uznają za celowe, prosimy o przekazanie własnych konkretnych propozycji w tym zakresie. A może zechcecie Państwo zaproponować swoje uszczegółowienia wybranych przez siebie haseł z Programu prac WTK na lata 2017-2019. Materiału roboczego?
Redakcja zaprasza do uczestnictwa w tej dyskusji również wszystkich zainteresowanych. Nasz adres: redakcja@wtk.poznan.pl.
 
(wybrane foto dostępne również w naszej galerii)
 

  • Grupa uczestników XXI Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Dobrzycy

    Grupa uczestników XXI Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Dobrzycy